SMS Parkering
Välj Stad:
Parkering » Startsida Svenska

Parkering

Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Dessa regler gäller för hela landet och de anges som regel inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. De lokala bestämmelserna utmärks normalt med vägmärken.

Det finns två enkla huvudprinciper som parkeringsreglerna är byggda efter och de är:

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra

  Tänk på att

 • När du öppnar dörrarna får du inte göra det så att fara uppstår för andra
 • Du måste se till att fordonet inte kan komma i rörelse vid parkering
 • Ingen ska av misstag kunna använda fordonet
 • Du får endast stanna och parkera på höger sida av en väg. På enkelriktade vägar får du parkera på båda sidorna av vägen så länge som du inte bryter mot huvudprinciperna
 • Stanna eller parkera så nära vägkanten som du kan

  Förbjudet att parkera

 • Du får inte parkera ditt fordon så att andra inte kan komma in eller ut ur sitt fordon
 • Du får inte blockera så att ett annat fordon inte kan köra iväg
 • Alla hjul måste vara innanför parkeringsrutans markering
 • På gågata och gårdsgata får du enbart parkera om det finns särskilt anordnade parkeringsplatser
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller på ett sådant sätt att in- och utfart till fastigheten försvåras
 • Du får inte parkera på huvudled
 • Du får stanna för att släppa av passagerare på busshållplatser så länge som du inte hindrar en buss. Det är däremot förbjudet att parkera på en busshållplats
 • Du får inte parkera bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs en väg
 • Du får inte parkera bredvid en anordning, till exempel en container som står längs en väg
 • Du får parkera bredvid en tvåhjulig cykel, moped, motorcykel utan sidovagn eller en anordning av motsvarande storlek
 • När en huva har trätts över en parkeringsautomat

  Förbjudet att stanna

 • Du får inte stanna eller parkera i en korsning med järnväg eller spårväg
 • Du får inte skymma vägmärken eller trafiksignaler när du stannar eller parkerar
 • På ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gångbana eller en korsande cykelbana får du varken stanna eller parkera
 • Du får inte stanna eller parkera närmare ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gångbana, en korsande cykelbana närmare än tio meter
 • På en motorväg eller motortrafikled får du varken stanna eller parkera
 • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än tio meter från den korsande körbanans ytterkant
 • I en vägport eller i en tunnel får du inte stanna eller parkera
 • Du får varken stanna eller parkera på eller i närheten av ett backkrön
 • I eller i närheten av en kurva där sikten är skymd får du inte stanna eller parkera
 • Du får inte stanna eller parkera närmare en spärrlinje än tre meter. Om det finns en streckad linje mellan fordonet och spärrlinjen är det dock tillåtet att stanna och parkera
 • I ett cykelfält får du inte stanna eller parkera
 • Du får inte stanna eller parkera på en gångbana
 • På en cykelbana får du varken stanna eller parkera
 • I ett spärrområde får du inte stanna eller parkera
 • I ett körfält för linjetrafik får du inte stanna eller parkera

  Felparkering

  Om du inte följer de generella eller lokala parkeringsreglerna kan du få betala en felparkeringsavgift och ditt fordon bli flyttat.

  Du är skyldig att betala parkeringsavgiften även om du tycker att den är felaktig. Betalningen måste ske inom angiven tid. Du kan bestrida den inom sex månader efter det att du betalt.

  Fordonet kan exempelvis bli flyttat om du parkerat...

 • så att fordonet hindrar trafiken eller utgör fara
 • så att fordonet hindrar snöröjning och renhållning
 • på en parkeringsplats för rörelsehindrade
 • i ett körfält för linjetrafik
 • på gång- eller cykelväg
 • på övergångsställe

  Du är som fordonsägare skyldig att stå för alla flyttningskostnader. Alla flyttningar av fordon ska anmälas till polisen, så om du misstänker att ditt fordon blivit flyttat kontakta polisen.

 • 2007 © Parkering.org
  Kontakt | Sitemap | Google
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
  besökare sedan oktober 2007